Sumy životného minima

оd 01.07.2012 upravuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 181/2012 Z.z. sumy životného minima.

Základná suma životného minima je 194,58 €

Za životné minimum fyzickej osoby, alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa  zákona 601/2003 Z.z. v znení neskorších zákonov spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm:

a) 194,58 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

b) 135,74 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

c)  88,82 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa