Русский форум в Словакии

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Русский форум в Словакии » Трудоустройство » Синяя карта в Словакии.


Синяя карта в Словакии.

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Приветствую, всех.

Сегодня был в Бюро труда (Urad prace) в Братиславе и узнал такую новость, что с июня будет принят новый закон и в нём будут как ужесточения так и облегчения по трудоустройству. Заявителей на трудоустройство с высшим образованием будут посылать в какой-то офис где им будут выдавать синюю карту и они без проблем смогут трудоустраиваться в Словакии на полторы минимальных зарплаты (это около 800 евро). И ещё новость - в этом году самый большой процент безработных, за 6 последних лет! Со слов работника в Братиславе за этих 3 месяца 2011 года отказали многим желающим из третьих стран получить разрешение на работу и даже двум гражданам США! О как.

+1

2

Приветствую, всех.
По поводу синей-голубой карты ЕС проходит много дискуссий... люди, не доверяйте коммерческим сайтам... я был на встрече с одним представителем из опроса населения по синей-голубой карте... всё только обговаривается и выясняется... закон будет введён неведомо когда! Сайт компнии которая проводит опросы: http://www.sdisk.eu/projekty/2009/

+2

3

А вот и закон о синей карте ... к вашему вниманию... из нового закона от 29-го июня 2011 года.  :glasses:

„Osobitné ustanovenia
o prechodnom pobyte modrá karta
§ 30
Modrá karta
(1) Modrá karta oprávňuje cudzinca vstúpiť, zdržiavať
sa, pracovať na území Slovenskej republiky, vycestovať
z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť
na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bola
policajným útvarom vydaná.
(2) Modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania
udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na
zamietnutie žiadosti podľa § 32 ods. 1, cudzincovi na tri
roky alebo ak je obdobie trvania pracovného pomeru
kratšie ako tri roky, policajný útvar udelí modrú kartu
na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené
o 90 dní.
(3) Vysokokvalifikované zamestnanie podľa odseku 2
je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia
odborná kvalifikácia. Vyššou odbornou kvalifikáciou
sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom
vzdelaní alebo dokladom o vykonaní viac
ako päťročnej odbornej praxe v príslušnej oblasti, ktorá
je na úrovni porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním,
ktorý bol vydaný podľa osobitného predpisu.12b)
(4) Odsek 2 sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý
a) je žiadateľom o udelenie azylu,1)
b) je azylant,1)
c)má poskytnutú doplnkovú ochranu,1)
d) požiadal o poskytnutie dočasného útočiska,1)
e) je odídencom,1)
f)má udelené povolenie na tolerovaný pobyt na území
Slovenskej republiky podľa § 43,
g)má udelené povolenie na prechodný pobyt na účel
sezónneho zamestnania podľa § 20 ods. 2 alebo na
účel osobitnej činnosti podľa § 22 ods. 2,
h)má udelené povolenie na pobyt podľa § 45b alebo
§ 45d,
i)má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom
v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru
a žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt
s cieľom vykonávať hospodársku činnosť
v pracovnom pomere alebo ako samostatne zárobkovo
činná osoba,
j) vstupuje na územie Slovenskej republiky na základe
záväzkov vyplývajúcich zmedzinárodnej dohody alebo
k) spĺňa podmienky podľa § 20 ods. 3.

+1


Вы здесь » Русский форум в Словакии » Трудоустройство » Синяя карта в Словакии.